Πρόγραμμα Σπουδών

Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες των μαθητών

Home / Πρόγραμμα Σπουδών

Προκαταρκτικά τμήματα για παιδιά Γ και Δ τάξης του Δημοτικού όπου δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων δομής των Αγγλικών και στην ανάπτυξη της βασικής γλωσσικής επικοινωνίας. Ο κύκλος σπουδών των Young Stars μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο σχολικές χρονιές (Junior A επίπεδο και Junior B επίπεδο) ή σε μια χρονιά (Super Junior), επίπεδο που συνδυάζει την ύλη των δύο Juniors και πραγματοποιείται κάτω από προϋποθέσεις.

Τμήματα μεσαίου επιπέδου για μαθητές Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού που έχουν ολοκληρώσει την ύλη των Juniors. Σε αυτά τα επίπεδα (A Senior- Beginners, B Senior – Elementary και C Senior – Pre Intermediate) τα παιδιά μας εξασκούν όλες τις δεξιότητες στο γραπτό , ακουστικό και προφορικό λόγο και είναι σε θέση να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία που έχουν διδαχθεί.

Αυτό το επίπεδο παρακολουθείται από μαθητές της ΣΤ τάξη του Δημοτικού, Α, Β, Γ τάξης Γυμνασίου και ενίοτε της Α τάξης του Λυκείου (D Senior – Intermediate, E Senior – Upper Intermediate και FC – Lower με σκοπό να προετοιμαστούν και να παρουσιαστούν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του επιπέδου Β2. Είναι το επίπεδο όπου σταδιακά ολοκληρώνεται η εκμάθηση του απαραίτητου λεξιλογίου και των γραμματικών και συντακτικών δομών.

Είναι το τελευταίο επίπεδο εκμάθησης και πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας (Class Advanced και Proficiency Class) και διαρκεί από ένα έως δύο χρόνια, ανάλογα με την πρόοδο και εξέλιξη του μαθητή.

Πρόκειται για μαθήματα τα οποία έχουν σκοπό να προετοιμάσουν τους τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις με στόχο την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμιο της χώρας μας.

 • Grundstufe I
 • Grundstufe IΙ (Επίπεδο Α1)
 • Grundstufe IΙΙ (Επίπεδο Α2)
 • B1 πιστοποιητικό Zertifikat B1
 • B2 πιστοποιητικό Zertifikat B2
 • Cours I
 • Cours II (Επίπεδο Α1)
 • Cours III (Επίπεδο Α2)
 • B1 πιστοποιητικό DELF B1
 • B2 πιστοποιητικό DELF B2
 • Nivel Inicial
 • Nivel Basico I
 • Nivel Basico II
 • Nivel Intermedio

Μαθητές που επιδεικνύουν άριστες επιδόσεις επιβραβεύονται με τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του χρόνου σπουδών.